Wohngebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche

Steinzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_StoneAge_Residential-f50220ec0.png

Hütte
60
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
14
happiness-57be1ee93.png
14
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
8
rank-57652d887.png
6
money-ecd40aa19.png
/ 5 Min.

Bronzezeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_BronzeAge_Residential1-558b07ddb.png

Chalet
120
money-ecd40aa19.png
Münzen
370
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
32
happiness-57be1ee93.png
32
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
10
rank-57652d887.png
80
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_BronzeAge_Residential2-29af505d5.png

Strohgedecktes Haus
160
money-ecd40aa19.png
Münzen
300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
27
happiness-57be1ee93.png
27
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
10
rank-57652d887.png
32
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_BronzeAge_Residential3-17a0a5600.png

Pfahlbau
40
money-ecd40aa19.png
Münzen
150
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
22
happiness-57be1ee93.png
22
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
10
rank-57652d887.png
11
money-ecd40aa19.png
/ 15 Min.
R_SS_BronzeAge_Residential4-85d39f882.png

Langhaus
100
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x2
street-02b2ff628.png
1x1
70
happiness-57be1ee93.png
70
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
40
rank-57652d887.png
100
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.

Eisenzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_IronAge_Residential1-626211fd7.png

Ziegeldachhaus
400
money-ecd40aa19.png
Münzen
600
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
44
happiness-57be1ee93.png
44
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
16
rank-57652d887.png
15
money-ecd40aa19.png
/ 15 Min.
R_SS_IronAge_Residential2-740cd7334.png

Domizil
250
money-ecd40aa19.png
Münzen
890
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
73
happiness-57be1ee93.png
73
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
16
rank-57652d887.png
110
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_IronAge_Residential3-3d4344010.png

Villa
200
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
87
happiness-57be1ee93.png
87
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
32
rank-57652d887.png
100
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.

Frühes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_EarlyMiddleAge_Residential1-1f23822b2.png

Mehrgeschossiges Haus
900
money-ecd40aa19.png
Münzen
3.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
89
happiness-57be1ee93.png
89
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
40
rank-57652d887.png
200
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_EarlyMiddleAge_Residential2-a64b443b3.png

Fachwerkhaus
700
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.600
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
67
happiness-57be1ee93.png
67
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
40
rank-57652d887.png
60
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_EarlyMiddleAge_Residential3-0e3e4bf60.png

Schindelhaus
1.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
3.900
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
111
happiness-57be1ee93.png
111
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
40
rank-57652d887.png
240
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Hochmittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_HighMiddleAge_Residential1-b73db7626.png

Herrenhaus
300
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
188
happiness-57be1ee93.png
188
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
160
rank-57652d887.png
340
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_HighMiddleAge_Residential2-b1133bca5.png

Sandsteinhaus
1.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
7.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
94
happiness-57be1ee93.png
94
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
80
rank-57652d887.png
90
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_HighMiddleAge_Residential3-3ec2a3b93.png

Stadthaus
2.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.500
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
156
happiness-57be1ee93.png
156
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
80
rank-57652d887.png
340
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Spätes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_LateMiddleAge_Residential1-fbcaa9908.png

Gutshaus
3.900
money-ecd40aa19.png
Münzen
14.500
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
123
happiness-57be1ee93.png
123
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
120
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_LateMiddleAge_Residential2-97b8b3708.png

Mietshaus
5.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
21.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
205
happiness-57be1ee93.png
205
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
440
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_LateMiddleAge_Residential3-71ed9d264.png

Landgut
300
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
246
happiness-57be1ee93.png
246
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
240
rank-57652d887.png
400
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.

Kolonialzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_ColonialAge_Residential1-c33a2c492.png

Mansarddach-Haus
8.700
money-ecd40aa19.png
Münzen
32.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
259
happiness-57be1ee93.png
259
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
200
rank-57652d887.png
1.350
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_ColonialAge_Residential2-510a8b3a9.png

Kolonialhaus
350
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
311
happiness-57be1ee93.png
311
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
400
rank-57652d887.png
660
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_ColonialAge_Residential3-058dfb22f.png

Arkadenhaus
5.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
21.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
155
happiness-57be1ee93.png
155
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
200
rank-57652d887.png
180
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_ColonialAge_Residential4-61310da48.png

Landhaus
7.200
money-ecd40aa19.png
Münzen
27.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
207
happiness-57be1ee93.png
207
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
200
rank-57652d887.png
560
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Industriezeitalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_IndustrialAge_Residential1-7a1da73fc.png

Arbeiterhaus
11.400
money-ecd40aa19.png
Münzen
43.900
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
285
happiness-57be1ee93.png
285
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
600
rank-57652d887.png
340
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_IndustrialAge_Residential2-853e1270e.png

Viktorianisches Haus
17.200
money-ecd40aa19.png
Münzen
65.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
474
happiness-57be1ee93.png
474
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
600
rank-57652d887.png
2.420
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_IndustrialAge_Residential3-a49579e80.png

Pension
14.300
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
380
happiness-57be1ee93.png
380
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
600
rank-57652d887.png
1.050
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_IndustrialAge_Residential4-b9e9536ac.png

Residenz
350
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
569
happiness-57be1ee93.png
569
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.200
rank-57652d887.png
1.230
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.

Jahrhundertwende

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_ProgressiveEra_Residential1-79bd03e2a.png

Hochhaus
34.200
money-ecd40aa19.png
Münzen
131.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
1.087
happiness-57be1ee93.png
1.087
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.350
rank-57652d887.png
5.750
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_ProgressiveEra_Residential2-bb6561afa.png

Zinshaus
21.900
money-ecd40aa19.png
Münzen
84.400
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
510
happiness-57be1ee93.png
510
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.350
rank-57652d887.png
610
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_ProgressiveEra_Residential3-4cf109b12.png

Einfamilienhaus
27.400
money-ecd40aa19.png
Münzen
105.500
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
680
happiness-57be1ee93.png
680
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.350
rank-57652d887.png
1.280
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_ProgressiveEra_Residential4-a1f175e41.png

Jugendstil-Villa
400
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
917
happiness-57be1ee93.png
917
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
2.700
rank-57652d887.png
3.640
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Die Moderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_ModernEra_Residential1-0f1cbc1e1.png

Vorstadt-Haus
57.600
money-ecd40aa19.png
Münzen
209.900
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.330
happiness-57be1ee93.png
1.330
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
7.320
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_ModernEra_Residential2-0d0ade5c5.png

Fertighaus
48.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
174.900
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
1.380
happiness-57be1ee93.png
1.380
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
2.970
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_ModernEra_Residential3-772808b93.png

Luxus-Anwesen
450
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
1.540
happiness-57be1ee93.png
1.540
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
6.000
rank-57652d887.png
7.000
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_ModernEra_Residential4-68b1eafac.png

Motel
38.400
money-ecd40aa19.png
Münzen
139.900
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
900
happiness-57be1ee93.png
900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
1.460
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.

Die Postmoderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_PostModernEra_Residential1-5454ade97.png

Bungalow
54.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
192.200
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.150
happiness-57be1ee93.png
1.150
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.600
rank-57652d887.png
6.910
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_PostModernEra_Residential2-e807514a4.png

Plattenbau
81.200
money-ecd40aa19.png
Münzen
284.700
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
2.120
happiness-57be1ee93.png
2.120
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
6.400
rank-57652d887.png
4.980
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_PostModernEra_Residential3-4e90d6892.png

Doppelhaus
48.700
money-ecd40aa19.png
Münzen
170.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
1.040
happiness-57be1ee93.png
1.040
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
4.800
rank-57652d887.png
1.840
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_PostModernEra_Residential4-8239754ae.png

Loft
450
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
1.770
happiness-57be1ee93.png
1.770
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
9.600
rank-57652d887.png
8.800
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Gegenwart

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_ContemporaryEra_Residential1-719ccd6c6.png

Wohnanlage
145.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
479.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
2.800
happiness-57be1ee93.png
2.800
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
9.600
rank-57652d887.png
20.800
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_ContemporaryEra_Residential2-81e0c70cc.png

Shophouse
62.500
money-ecd40aa19.png
Münzen
205.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
1.400
happiness-57be1ee93.png
1.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
7.200
rank-57652d887.png
2.300
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_ContemporaryEra_Residential3-b832612a6.png

Kanalvilla
600
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
2.510
happiness-57be1ee93.png
2.510
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
19.200
rank-57652d887.png
13.900
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_ContemporaryEra_Residential4-d97ed40f2.png

Kanalhaus
78.100
money-ecd40aa19.png
Münzen
256.600
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.810
happiness-57be1ee93.png
1.810
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
7.200
rank-57652d887.png
4.000
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.

Morgen

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_TomorrowEra_Residential1-6300ae5d5.png

Kapselhotel
80.700
money-ecd40aa19.png
Münzen
220.700
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
2.400
happiness-57be1ee93.png
2.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
12.000
rank-57652d887.png
18.200
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_TomorrowEra_Residential2-a8609223f.png

Annex
110.300
money-ecd40aa19.png
Münzen
310.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
2.000
happiness-57be1ee93.png
2.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
12.000
rank-57652d887.png
5.000
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_TomorrowEra_Residential3-16e845fe1.png

Pod-Haus
6.600
money-ecd40aa19.png
Münzen
20.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
street-02b2ff628.png
1x1
200
happiness-57be1ee93.png
200
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.000
rank-57652d887.png
250
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_TomorrowEra_Residential4-f980e38f4.png

Terrassenhochhaus
600
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
3.000
happiness-57be1ee93.png
3.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
32.000
rank-57652d887.png
17.000
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Die Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_FutureEra_Residential1-3cfc36eb9.png

Unterirdisches Haus
124.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
337.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
2.200
happiness-57be1ee93.png
2.200
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
19.200
rank-57652d887.png
7.000
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_FutureEra_Residential2-b7a617789.png

Baumhaus-Hotel
500
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
3.000
happiness-57be1ee93.png
3.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
38.400
rank-57652d887.png
18.660
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_FutureEra_Residential3-cbe5b0d23.png

Selbsttragendes Haus
10.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
56.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
500
happiness-57be1ee93.png
500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
6.400
rank-57652d887.png
1.200
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_FutureEra_Residential4-50a745500.png

Arkologie
559.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.517.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x6
street_required-0e6b0551e.png
2x2
8.000
happiness-57be1ee93.png
8.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
57.600
rank-57652d887.png
62.210
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Arktische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_ArcticFuture_Residential1-d574cbd70.png

Mobiles Haus
250.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
518.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
3.900
happiness-57be1ee93.png
3.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
38.400
rank-57652d887.png
29.320
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_ArcticFuture_Residential2-0dd865687.png

Meereskratzer
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6.910
happiness-57be1ee93.png
6.910
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120.000
rank-57652d887.png
40.910
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_ArcticFuture_Residential3-2ff1c95d4.png

Uhrenturm-Apartment
150.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
389.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
2.440
happiness-57be1ee93.png
2.440
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
28.800
rank-57652d887.png
8.900
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_ArcticFuture_Residential4-3f0b738c7.png

Geschütztes Tipi
600
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
2.500
happiness-57be1ee93.png
2.500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
43.200
rank-57652d887.png
6.150
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_ArcticFuture_Residential5-d3dbc378e.png

Kristallvilla
90.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
466.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
3.060
happiness-57be1ee93.png
3.060
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
28.800
rank-57652d887.png
17.280
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Ozeanische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_OceanicFuture_Residential1-dbab213cc.png

Urbane Insel
595.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
405.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6.500
happiness-57be1ee93.png
6.500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
75.000
rank-57652d887.png
54.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.
R_SS_OceanicFuture_Residential2-cdfbbffa6.png

Meerblickturm
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
3.800
happiness-57be1ee93.png
3.800
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png
22.780
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_OceanicFuture_Residential3-68bfa83bc.png

Seecamp
175.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
680.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street-02b2ff628.png
1x1
5.430
happiness-57be1ee93.png
5.430
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
60.000
rank-57652d887.png
6.550
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_OceanicFuture_Residential4-4095535a0.png

Haus des Fischers
140.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
544.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
4.680
happiness-57be1ee93.png
4.680
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
48.000
rank-57652d887.png
2.510
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.
R_SS_OceanicFuture_Residential5-ee641628e.png

Hausboot
118.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
309.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
2.410
happiness-57be1ee93.png
2.410
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
27.000
rank-57652d887.png
7.000
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_OceanicFuture_Residential6-90c6ed17f.png

Unterwasserhotel
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6.500
happiness-57be1ee93.png
6.500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120.000
rank-57652d887.png
37.960
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_OceanicFuture_Residential7-cfd9cc223.png

Brückenhaus
203.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
312.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
2.710
happiness-57be1ee93.png
2.710
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
27.000
rank-57652d887.png
12.570
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_OceanicFuture_Residential8-a2cc3e26a.png

Leuchtturm
301.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
466.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
3.900
happiness-57be1ee93.png
3.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
36.000
rank-57652d887.png
2.040
money-ecd40aa19.png
/ 1 Std.

Virtuelle Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_VirtualFuture_Residential1-2d9d17769.png

Mehrgenerationenhaus
358.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
837.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street-02b2ff628.png
1x1
5.880
happiness-57be1ee93.png
5.880
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
80.000
rank-57652d887.png
7.720
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_VirtualFuture_Residential2-c9a7a1153.png

VR-Lodge
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
4.410
happiness-57be1ee93.png
4.410
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png
22.320
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_VirtualFuture_Residential3-152a79625.png

Teehaus
372.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
870.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
5.020
happiness-57be1ee93.png
5.020
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
64.000
rank-57652d887.png
17.190
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.
R_SS_VirtualFuture_Residential4-ed4fc7036.png

Modulare VR-Behausung
279.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
653.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
4.000
happiness-57be1ee93.png
4.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
48.000
rank-57652d887.png
10.580
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.

Raumfahrt: Mars

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_SpaceAgeMars_Residential1-69ffd5258.png

Astronautentraining-Schlafsaal
431.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
916.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x5
street_required-0e6b0551e.png
2x2
7.910
happiness-57be1ee93.png
7.910
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
97.500
rank-57652d887.png
22.090
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_SpaceAgeMars_Residential2-e1091beb4.png

Anpassungsfähiges Zuhause
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
8.380
happiness-57be1ee93.png
8.380
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
117.000
rank-57652d887.png
29.820
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Raumfahrt: Asteroidengürtel

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Residential1-437374677.png

Schwerkraftlose Residenz
371.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
790.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6.520
happiness-57be1ee93.png
6.520
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
108.000
rank-57652d887.png
17.670
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Residential2-2fd4c2c31.png

Zuhause mit niedriger Gravitation
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x3
street-02b2ff628.png
1x1
5.770
happiness-57be1ee93.png
5.770
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
108.000
rank-57652d887.png
20.710
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.

Raumfahrt: Venus

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential1-773546899.png

Aufblasbare Behausung
492.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
979.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street_required-0e6b0551e.png
2x2
7.650
happiness-57be1ee93.png
7.650
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
126.000
rank-57652d887.png
21.580
money-ecd40aa19.png
/ 4 Std.
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential2-cb596aecd.png

Antigravitations-Residenz
750
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x3
street-02b2ff628.png
1x1
6.560
happiness-57be1ee93.png
6.560
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
126.000
rank-57652d887.png
25.290
money-ecd40aa19.png
/ 8 Std.