Ronin-Bot

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_ronin_bot-065b9448e.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Kampfroboterfabrik
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
3.600
money-ecd40aa19.png
, 8.400
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
force_field-26898f852.png

Kraftfeld
Dämpft Schadenspunkte um 2 bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_ronin_bot-ce60cac36.jpg

Virtuelle Zukunft
heavy_melee-070441836.png
Schwere Einheit
12.000 230 250 12 15
fast-8d4c847af.png
+170
short_ranged-85371eefa.png
+230
hills-8e1be1098.png
+30
fast-8d4c847af.png
+170
short_ranged-85371eefa.png
+230
hills-8e1be1098.png
+30