Ronin-Bot

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen
armyuniticons_90x90_ronin_bot-b96120526.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Kampfroboterfabrik
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
3.600
money-ecd40aa19.png
, 8.400
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
force_field-c012d25a5.png

Kraftfeld
Dämpft Schadenspunkte um 2 bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_ronin_bot-391c16901.jpg

Virtuelle Zukunft
heavy_melee-a77a87477.png
Schwere Einheit
12.000 230 250 12 15
fast-1c8a69511.png
+170
short_ranged-39a9cb259.png
+230
hills-71e02fb9e.png
+30
fast-1c8a69511.png
+170
short_ranged-39a9cb259.png
+230
hills-71e02fb9e.png
+30