Gletscherwanderer

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_glacier_hiker-cc3f72a74.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Gletscher-Galvaniseur
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
6.000
money-ecd40aa19.png
, 9.000
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
double_damage-ea6cf61c9.png

Scharfes Auge
Gewährt beim Angriff eine Chance von X%, den Schaden gegen Einheiten eines beliebigen Zeitalters zu verdoppeln.
force_field-c012d25a5.png

Kraftfeld
Dämpft Schadenspunkte um 2 bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_glacier_hiker-dc377284e.jpg

Raumfahrt: Jupitermond
heavy_melee-a77a87477.png
Schwere Einheit
22.500 900 1.100 2 18
fast-1c8a69511.png
+400
short_ranged-39a9cb259.png
+400
fast-1c8a69511.png
+400
short_ranged-39a9cb259.png
+400