Rathaus

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen

Steinzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_StoneAge_Townhall-4d62d1d6b.png

Rathaus (Steinzeit)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
252
rank-57652d887.png
250
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Bronzezeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_BronzeAge_Townhall-9680589ab.png

Rathaus (Bronzezeit)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
315
rank-57652d887.png
500
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Eisenzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_IronAge_Townhall-4ed9d73f5.png

Rathaus (Eisenzeit)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
504
rank-57652d887.png
1.500
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Frühes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_EarlyMiddleAge_Townhall-a816334a4.png

Rathaus (Frühes Mittelalter)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1.260
rank-57652d887.png
2.500
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Hochmittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_HighMiddleAge_Townhall-98885832f.png

Rathaus (Hochmittelalter)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
2.520
rank-57652d887.png
4.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Spätes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_LateMiddleAge_Townhall-6a8f96dc0.png

Rathaus (Spätes Mittelalter)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
3.780
rank-57652d887.png
6.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Kolonialzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_ColonialAge_Townhall-02126270f.png

Rathaus (Kolonialzeit)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
6.300
rank-57652d887.png
9.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Industriezeitalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_IndustrialAge_Townhall-bf69d9c91.png

Rathaus (Industriezeitalter)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
12.600
rank-57652d887.png
12.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Jahrhundertwende

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_ProgressiveEra_Townhall-dc9eb411b.png

Rathaus (Jahrhundertwende)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
18.900
rank-57652d887.png
16.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Die Moderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_ModernEra_Townhall-227db57b9.png

Rathaus (Die Moderne)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
31.500
rank-57652d887.png
20.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Die Postmoderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_PostModernEra_Townhall-f0a1404d4.png

Rathaus (Die Postmoderne)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
50.400
rank-57652d887.png
25.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Gegenwart

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_ContemporaryEra_Townhall-bcfabdcc5.png

Rathaus (Gegenwart)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
75.600
rank-57652d887.png
30.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Morgen

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_TomorrowEra_Townhall-c01948c40.png

Rathaus (Morgen)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
126.000
rank-57652d887.png
36.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Die Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_FutureEra_Townhall-a0c0f81e4.png

Rathaus (Die Zukunft)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
201.600
rank-57652d887.png
42.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Arktische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_ArcticFuture_Townhall-45db2f809.png

Rathaus (Arktische Zukunft)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
302.400
rank-57652d887.png
49.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Ozeanische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_OceanicFuture_Townhall-8ffc1fcdc.png

Rathaus (Ozeanische Zukunft)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
378.000
rank-57652d887.png
56.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Virtuelle Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_VirtualFuture_Townhall-7b37ed723.png

Rathaus (Virtuelle Zukunft)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
504.000
rank-57652d887.png
68.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Raumfahrt: Mars

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_SpaceAgeMars_Townhall-81f8fcc51.png

Rathaus (Raumfahrt: Mars)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
819.000
rank-57652d887.png
120.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Raumfahrt: Asteroidengürtel

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Townhall-2ff7f0b49.png

Rathaus (Raumfahrt: Asteroidengürtel)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1.134.000
rank-57652d887.png
150.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Raumfahrt: Venus

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_SpaceAgeVenus_Townhall-6e9991bf6.png

Rathaus (Raumfahrt: Venus)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1.323.000
rank-57652d887.png
180.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Raumfahrt: Jupitermond

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Townhall-b6f42a96d.png

Rathaus (Raumfahrt: Jupitermond)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1.512.000
rank-57652d887.png
210.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.

Raumfahrt: Titan

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
H_SS_SpaceAgeTitan_Townhall-f06f249cb.png

Rathaus (Raumfahrt: Titan)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1.638.000
rank-57652d887.png
240.000
money-ecd40aa19.png
/ 1 T.