Arktische Zukunft Gütergebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
G_SS_ArcticFuture_Goods1-364d26203.png

Nanokabel-Labor
293.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
638.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x7
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.610
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
67.200
rank-57652d887.png
1
nanowire-40e95d78e.png
/ 4 Std.
G_SS_ArcticFuture_Goods2-f8bda4ec3.png

Transestergas-Katalysator
293.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
638.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.330
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
60.000
rank-57652d887.png
1
transester_gas-fa04c6f2f.png
/ 4 Std.
G_SS_ArcticFuture_Goods3-3080a6b8c.png

K.I. Forschungszentrum
293.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
638.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.110
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png
1
ai_data-11b47caf2.png
/ 4 Std.
G_SS_ArcticFuture_Goods4-bfb648d77.png

Papierbatterie-Fabrik
293.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
638.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.610
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
57.600
rank-57652d887.png
1
paper_batteries-5c025d095.png
/ 4 Std.
G_SS_ArcticFuture_Goods5-c9eb9f89e.png

Bioplastik-Fabrik
293.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
638.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.600
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
60.000
rank-57652d887.png
1
bioplastics-3c5e2beb6.png
/ 4 Std.