Raumfahrt: Asteroidengürtel Gütergebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods10-43630b75b.png

Fusionsreaktoren-Synthetisierer
450.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
900.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.640
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
81.000
rank-57652d887.png
1
fusion_reactors-fbd2eac6a.png
/ 4 Std.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods6-1945db052.png

Biotech-Pflanzen-Synthetisierer
450.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
900.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.640
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
81.000
rank-57652d887.png
1
biotech_crops-269a7e467.png
/ 4 Std.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods7-9cf891160.png

Marsmikroben-Synthetisierer
450.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
900.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.640
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
81.000
rank-57652d887.png
1
mars_microbes-334abd40c.png
/ 4 Std.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods8-2cdb6053d.png

Superlegierungs-Synthetisierer
450.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
900.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.640
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
81.000
rank-57652d887.png
1
superalloys-c5593c52e.png
/ 4 Std.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods9-f52fb2a0b.png

Schmierstoff-Synthetisierer
450.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
900.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.640
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
81.000
rank-57652d887.png
1
lubricants-0dd428d55.png
/ 4 Std.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_SpecialGoods1-c771ed258.png

Mars-Erz-Synthetisierer
450.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
900.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
7.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
81.000
rank-57652d887.png
10
mars_ore-ea8fcb8cc.png
/ 4 Std.