HighMiddleAge Kulturelle Gebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
A_SS_HighMiddleAge_Church-e4523fb1f.png

Kirche
66.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
45.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
180
rank-57652d887.png

520
happiness-57be1ee93.png

A_SS_HighMiddleAge_Doctor-5ea43c70c.png

Doktor
7.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
22.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
180
rank-57652d887.png

470
happiness-57be1ee93.png

A_SS_HighMiddleAge_Printshop-e266f8482.png

Druckerei
400
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
360
rank-57652d887.png

780
happiness-57be1ee93.png