FutureEra Kulturelle Gebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
A_SS_FutureEra_Culture1-d849e5ac2.png

Öko-Park
506.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
549.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
48.000
rank-57652d887.png

7.000
happiness-57be1ee93.png

A_SS_FutureEra_Culture2-b70547781.png

Algen-Luftschiff
99.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
106.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
14.400
rank-57652d887.png

1.350
happiness-57be1ee93.png

A_SS_FutureEra_Culture3-3f29d0fce.png

Konzerthalle
600
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
51.200
rank-57652d887.png

5.860
happiness-57be1ee93.png

A_SS_FutureEra_Culture4-45854ca64.png

Wetterkontroll-Station
439.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
559.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
19.200
rank-57652d887.png

2.300
happiness-57be1ee93.png